Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Akadémiai kapcsolatok

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Az elektronikai technológia széleskörű tudáson alapuló tudomány, ezért a folyamatosan sikeres oktatási, kutatási és fejlesztési munka végzéséhez nemzetközi együttműködésre van szükség.

IEEE, IEEE-CPMT és az IEEE-CPMT Hu&Ro közös szervezete

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a világ legnagyobb műszaki egyesülete, mely 160 országból több mint 375 000 taggal rendelkezik. A BME-ETT oktatói közül a legtöbben tagjai az IEEE-nek, főként a a CPMT-nek, a Co mponent, Packaging and Manufacturing Technology Society-nek (Alkatrész, Szerelés és Gyártástechnológia Egyesületnek). Az IEEE-CMPT Egyesület egy élenjáró nemzetközi fórum az elektronikai szerelés és gyártás forradalmi újításainak kutatás ában, tervezésében és fejlesztésében érdekelt tudósok és mérnökök számára, amelynek működése és feladatai harmonizálnak a BME-ETT küldetésével és célkitűzéseivel.

Tanszékünk IEEE és CPMT-beli tevékenysége nagyon sok tudományos eredményt, publikációt és kutatási projektet eredményeztek az elmúlt években. Ennek egyik jelentős példája a romániai kollégákkal közös számos kutatás-fejlesztés, mely az IE EE és CPMT, valamint a román-magyar kormányközi bilaterális megállapodás keretében végzett közös munkából fejlődött ki. Legjelentősebb partnerünk a bukaresti Politehnica Egyetem (Politehnica University of Bucharest, UPB) CETTI kutatóközp ontja, valamint aktív partnereink között tartjuk számon a kolozsvári (Cluj-Napoca), temesvári (Timişoara), pitesti (Piteşti), brassói (Braşov), nagyszebeni (Sibiu), jászvásári (Iaşi), nagybányai (Baia Mare), gyulafehérvári (Alba Iulia), galaci (Galaţi) műszaki egyetemeket és az ott dolgozó szakembereket.

A kiváló szakmai és személyes együttműködésen alapulnak a Hu&Ro közös CPMT szakcsoport tevékenységei, melyek közül kiemelendő a SIITME szimpózium (International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages) évente történő megrendezése, valamint a BME-ETT és az UPB-CETTI államközi kutatási szerződései, jelenleg "Energiahatékony módszerek alkalmazásával gyártott, RoHS-megfelelő mikroelektronikai moduláramkörök kutatása, vizsgálata" témában.

Tanszékünk ugyancsak hozzájárult az Electronics System Integration Technology Conference (ESTC) elindításához és szervezéséhez. Az IEEE-CPMT által 2006 óta kétévente megrendezett esemény összehozza a szakma legkiválóbb kutatóit, újítóit, döntéshozóit, technológusait, cégeket, üzletfeleket, intézményeket, melyek mikroelektronikai szereléstechnológiával foglalkoznak. Az ESTC az egyetemi és ipari szakemberek elsődleges találkozóhelye, ahol bemutathatják és megvitathatják a z elektronikai szereléstechnológiában elért legújabb kutatási-fejlesztési eredményeiket, innovatív alkalmazásokat.


IMAPS (korábban ISHM) - International Microelectronics and Packaging Society

Az Elektronikai Technológia Tanszék sikeres tudományos együttműködéseinek jelentős része az IMAPS keretein belül folytatott tevékenységével kapcsolatos. Az IMAPS egy független non-profit szervezet, melynek célja a mikroelektronikai és el ektronikai szereléstechnológiai tudás fejlesztése és világszintű terjesztése, mivel a szilícium-alapú félvezető chipek, vékonyréteg és kerámia alapú áramkörök, valamint nyomtatott huzalozású lemezek technológiája kulcsszerepet játszik a miniatürizált elektronikus készülékek gyártásában.

A szervezet amerikai, európai, és ázsiai alszervezetekkel rendelkezik, tagjainak száma mára már eléri a 10 000 főt. Tanszékünk oktatói meghatározó szerepet játszottak az IMAPS-Hungary alapításában és működtetésében. A magyar szervezet a BME-ETT-ről dr. Gordon Pétert (korábban dr. Illyefalvi-Vitéz Zsoltot) delegálta az Európai Kapcsolatok Bizottságába (European Liaison Committee, ELC), valamint dr. Németh Pált (korábban dr. Harsányi Gábort) az IMAPS Program Lebonyolító B izottságba (Technical Program Committee, TPC). Ezen bizottságok feladata nemzetközi konferenciák és kiállítások szervezése valamint az egyes alszervezetek közötti infomációcsere elősegítése.

A kétévente megrendezett IMAPS EMPC (European Microelectronics and Packaging Conference) konferenciákat Európa legrangosabb mikroelektronikai eseményei között tartják számon; az Amerikai Egyesült Államokban szervezett konferenciák pedig még ezeknél is több látogatót vonzanak. Tanszékünk tudományos tevékenységének köszönhetően több mint 50 cikket fogadtak el és mutattak be a nemzetközi IMAPS konferenciákon. Az IMAPS-Hungary és más közép-európai alszervezetek sikeres műkö désének köszönhetően a NATO Multi-Chip-Modulok és Vegyes Technológiák (Multi-Chip-Modules and Mixed Technologies) témakörben workshopok sorozatát szponzorálta. Ennek egyik állomása volt az IMAPS-Hungary által megrendezett budapesti works hop 1995-ben, a tanszék tagjainak aktív részvételével. A workshop elnöke és főszervezője dr. Harsányi Gábor volt.

International Spring Seminars on Electronics Technology (ISSE)

Az ISSE-t - mely amelett, hogy egy évente megrendezett szeminárium-sorozat, oktatási intézmények és oktatók közösségének szmbólikus nemzetközi "egyesülete" - a drezdai, prágai és budapesti műszaki egyetemek elektronikai technológia sza kterületén kompetens tanszékei alapították 1977-ben. Az alapításakor kitűzött cél egy olyan európai fórum létrehozása volt, melynek küldetése az egyetemi és ipari körökben világszerte tevékenykedő fiatal és tapasztalt szakemberek közötti szakmai információcsere elősegítése az általuk kutatott elektronika, mikroelektronika és szereléstechnológia elméleti és gyakorlati kérdéseit illetően.

Ízelítő a szemináriumok érdekes témái közül: megbízhatóság, méréstechnika, fizikai mérési módszerek, mikroprocesszorok alkalmazása, integrált áramkörök technológiája, felület szereléstechnológia, számítógéppel segített tervezés és gyártá s, termikus tervezés és jellemzők mérése, teljes körű minőségirányítás, vékony- és vastagréteg szenzorok valamint az elektronikai technológia oktatása, tananyagfejlesztése.

Az évek során a szeminárium a régió számos helyszínén került megrendezésre, 30. évfordulójáig 9 egyetem látta vendégül a magas műszaki színvonalú és egyedülállóan multikulturális hangulatú rendezvényt. Az együttműködés eredményeképpen lé trejött előnyök már bizonyítottak. Jelenleg az Academic Conference hálózatával (ábra) való együttműködésünket kívánjuk szorosabbá tenni, melynek révén lehetővé válik az Európai Unió területéről további egyetemek bekapcsolódása a hálózat munkájába. Az "Academic Conference on Electronic Packaging Education and Training" konferenciák célja, hogy összehozza az oktatással, fejlesztéssel foglalkozó kutatókat, oktatókat a világ minden tájáról. A meghívott előadók között a té materület kiemelkedő szakemberei jelennek meg. A konferenciák további célja a B.sc. és M.sc. programok harmonizálása, közös európai és globális programok kidolgozása. Valamint az egyetemi-ipari együttműködések elősegítése a megfelelő fin anszírozási források biztosításához. Hallgatói és oktatói mobilitás megteremtése az egyetemi oktatásban.
Az eredetileg a szocialista országok tanszékeinknek együttműködéséből kialakult konferenciasorozat ma már európai ranggal rendelkezik, rendszeresen vesznek részt tengerentúli előadók is, és az ezredfordulóra az IEEE rendezvények sorába e melkedett. Tanszékünk komoly szerepet vállal a szervezet irányításában is, Illyefalvi-Vitéz Zsolt 1993-2002. között az Irányító Bizottság elnöke volt.

A szakmai eredményekről szóló információk szemináriumi cseréje mellett az együttműködő egyetemek tanszékei az alábbi célokkal és feladatokkal rendelkeznek:

 • tantervek, tréningek és továbbképzések felmérése és tanulmányozása, az egyetemi oktatás valamint az ipar és a kutatás kapcsolatának fejlesztése az EU-ban és a közép-kelet-európai partnereknél;
 • európai pályázatok figyelése, közös elkészítése és lefolytatása az elektronikai technológia oktatásának területéről;
 • az együttműködés fejlesztése és egyeztetések egyéb, közös érdeklődésre számot tartó területekkel kapcsolatban, pl. kutatási, bilaterális oktatói és hallgatói csereprogramok, tréningek, publikációk, stb.

Az Elektronikai Technológia Tanszéket az a megtiszteltetés érte, hogy az 1979, 1982, 1986, 1990, 1996, 2000 és 2008. évi Tavaszi Szemináriumokat - ez utóbbit a világszerte ismert Akadémiai Konferenciával közös rendezvényként - Magyarorsz ágon rendezhette meg.

Ázsiai szakmai kapcsolatok

Tanszékünk külkapcsolatai az utóbbi években ázsiai intézményekkel bővültek. Dr. Stubán Norbert még doktorandusz hallgatóként 2007-ben egyéves ösztöndíjjal Japánban folytatta kutatásait a Shizuoka Egyetemen, Hamamatsban. A kutatási ösztön díjat a Magyar Suzuki Zrt. és a Suzuki Alapítvány biztosította. 2009-ben a Kasetsart Egyetem felkérte dr. Stubánt, hogy tartson egy előadást a pulzoximetria témakörében, mely a BME-ETT Szenzor és Mikrofluidika Laboratóriumának egyik fő k utatási területe. A szeminárium helyszíne Bangkok, Thaiföld volt, ahol jövőbeli együttműködési és hallgatói csereprogramok is kilátásba kerültek. 2010-ben Horváth Barbara és Horváth Eszter féléves PhD hallgatói ösztöndíjjal kutattak a ja pán Nemzeti Anyagtudományi Intézetben (National Institute for Materials Science - NIMS), melyet Barbara 1 évre hosszabbított.
A közeljövőben szorosabb együttműködést tervez a Tanszék a szingapúri egyetemmel (Agency for Science Technology and Research, Institute of Microelectronics). Ennek előkészítéseként 2009-ben szingapúri delegáció látogatta meg Tanszékünket . 2011-ben Dr. Harsányi Gábor Tanszékvezető látogat Szingapúrba, ahol az együttműködés részleteiről tárgyal.

Részvétel tudományos egyesületek és szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának munkájában

A Tanszék tagjai számos fent nem említett magyar és nemzetközi egyesület munkájában vállalnak aktív szerepet. A legtekintélyesebb egyesületek listája a következő:

Nemzeti tudományos egyesületek:

 • Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE)
 • Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI)
 • Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület (MATE)
 • Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT)
 • Magyar Tudományos Akadémia Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága (MTA-EETB)

A Bizottság elnöke: Dr. Harsányi Gábor, az MTA doktora. A Bizottság a hazai tudományos minősítő fórum is, munkájával és rendezvényeivel iránymutatást ad a tématerület tudósai, kutatói számára. Az MTA 6. Osztályának keretében működő Elekt ronikus Eszközök és Technológiák Bizottság által művelt szakterület az elektronikus eszközök tágabban értelmezett területe, amely magában foglalja a következőket:

 • passzív elektronikus alkatrészek,
 • aktív egyedi félvezető, mikrohullámú, optoelektronikai és vákuumeszközök,
 • integrált (monolit és hibrid) mikroelektronikai áramkörök,
 • érzékelők, beavatkozók és integrált mikrorendszerek,
 • világítástechnika és megjelenítés eszközei.

A Bizottság foglalkozik az ezek megvalósításával összefüggő

 • anyagtudományi,
 • tervezési,
 • technológiai,
 • szereléstechnikai,
 • méréstechnikai és
 • megbízhatósági kérdések vizsgálatával.

A Bizottság feladata az ezeken a területeken folyó műszaki tudományos kutatási-fejlesztési és szakmai tevékenység nyomon követése és támogatása, különösen:

 • a fejlesztésre vonatkozó előterjesztések kidolgozásával ill. véleményezésével,
 • a szakirányú graduális és posztgraduális oktatás támogatásával,
 • a tudományos minősítés (PhD fokozatszerzés és az MTA doktora cím megszerzése) támogatásával,
 • a szakmai munka eredményei megismertetésének (konferenciák, szakkiadványok) elősegítésével
 • a nemzetközi kutatói kapcsolatok bővítésével.
 • a kutatási szféra és az eredményeket hasznosító hazai ipar kapcsolatainak szervezésével, erősítésével.

Nemzetközi tudományos egyesületek:

 • Optical Society of America
 • SPIE, The Society of Optical Engineering
 • The New York Academy of Sciences
 • The World Federation of Hungarian Engineers and Architects

Tanszékünket többen az alábbi nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagjaiként képviselik:

 • Microelectronics International
 • Sensor Review
 • Active and Passive Electronic Components
 • Microsystem Technologies
 • Microcircuits and Electronic Packaging

Az ETT tagjainak kiterjedt hazai szakmai folyóirat-szerkesztői feladatai között igen jelentős az "Elektronikai Technológia, Mikrotechnika" folyóirat. Ez a folyóirat és főszerkesztője, dr. Tóth Endre jelentősen hozzájárult a tiszta, hel yes magyar elektronikai technológiai szaknyelv használatához a hazai szakemberek publikációban.

 
 H KSzCs PSzo V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234