Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Hallgatói témák

Képzés
Képzési szint
Konzulens

Arany vékonyréteg elektrokémiai viselkedésének szimulációja AFM képek alapján
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Farkas Csaba (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az atomerő mikroszkópia (AFM) segítségével lehetőségünk van egy felületről nanométeres (vagy akár atomi) felbontással háromdimenziós topográfiai képet készíteni. A munka célja ezt a topográfiai térképet végeselem szimulációban kiindulásként használni arany vékonyréteg felületek elektrokémiai viselkedésének modellezéséhez. A konkrét feladat az elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) mérési elv szimulációja a topográfia alapján. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
C Series I/O modulok burkolatában lévő szigetelőfólia ellenőrzése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
[National Instruments] A C Series I/O modulok burkolatában található egy életvédelmi szigetelőfólia, amit jelenleg a szerelés közben manuálisan ellenőriznek. Dolgozz ki és tervezz meg egy új magasabb hibabiztonsággal rendelkező megoldást a fólia ellenőrzésére!
Centrifugális mikrofluidikai kutatások
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata olyan centrifugális mikrofluidikai módszerek vizsgálata és továbbfejlesztése, melyek elvezetnek egy deszkamodell szintű véralbumintesztelő készülék megépítésére. A munka - a centrifugális mikrofluidikai megoldások és az orvosbiológiai labortesztek irodalomkutatásán túl - magába foglalja a rendszertervezésben való részvételt, tesztstruktúrák tervezését és mérések tervezését /elvégzését /dokumentálását / kiértékelését is.
Conformal Coating anyag hatásának elemzése analóg tesztek esetében (Accuracy, CMRR, THD, SFDR)
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] A termelésben használt convformal coating anyag különböző paramétereinek (vastagság, száradás) hatásának vizsgálata a termék analóg teljesítményére. Tesztek elvégzése, dokumentálása, összefüggések keresése.
DBD mikroplazma forrás fejlesztése analitikai alkalmazásokra
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Dielektrikummal határolt, légköri nyomáson létrehozott, ún. DBD (Dielectric-Barrier-Discharge) kisüléssel aktivált plazmát számos területen alkalmaznak, mint például CO2 lézerek, excimer lámpák, plazma kijelzők esetén, de ózon előállítására, víz szennyezettségének monitorozására, vagy helyi felületkezelésre is. Ezen eszközök működési elvét széles körűen vizsgálták, hogy alkalmazhatóvá tegyék őket analitikai célokra is. Előnye az egyszerű, rugalmasan változtatható és kisméretű geometria, az alacsony energiafogyasztás, a pontosan tervezhető funkcionális paraméterek és az integrálhatóság mikroanalitikai rendszerekkel.A munka közvetlen célja, hogy a mikro-plazmát Lab-on-a-Chip rendszerekben alkalmazzuk helyi felületkezelésre és lokalizált molekuláris gerjesztésre. Ennek érdekében mikro-plazma forrás mikromegmunkálási technológiákon alapuló kialakítását tervezzük, síkban elhelyezett elektróda rendszerrel és kompakt mikrofluidikai és reaktor kamrákkal integrálva. Vizsgáljuk a miniatürizált, légköri nyomású DBD plazmaforrás működési paraméterit és a lejátszódó fizikai folyamatokat.A diplomamunka célja, hogy a hallgató tervezzen és valósítson meg, egy mikrofluidikai rendszerbe integrálható DBD plazma forrást, és vizsgálja meg ennek funkcionális paramétereit és alkalmazási lehetőségeit. Ennek érdekében tekintse át az irodalomban fellelhető szerkezetek felépítését és működési paramétereit, valamint alkalmazási lehetőségeit az analitikai területekre koncentrálva. Ezek alapján tervezzen egy kivitelezhető tesztstruktúrát és gondolja át annak technológiai megvalósíthatóságát. Vizsgálja meg a mikromechanikai rendszerekben alkalmazható anyagkönyvtárat, és válasszon megfelelő szigetelő rétegeket az eszköz megfelelő elektromos stabilitásának biztosítása érdekében. Demonstrálja a megvalósított eszköz működőképességét és időbeni stabilitását.
Debug hardware, software fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Hibaelemzést segítő szoftveres és hardveres megoldások tervezése és kivitelezése, projekt dokumentáció készítése. LabView szoftver alkalmazása.
Egyedi sejtek csapdázására és impedancia-spektroszkópia alapú analízisére alkalmas mikrofluidikai rendszer fejlesztése
Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az impedancia spektroszkópia a korszerű bioszenzorok jelkiértékelésének egyik alapvető eszköze. Az eljárás felhasználásával akár komplex sejtanalitikai vagy más részecske vizsgálati feladatokat (összetétel, méreteloszlás stb meghatározása) is elláthatunk. Ezen eszközök érzékenységét a mai mikrofluidikai/mikrotechnológiai eszköztár alkalmazása - az integráció által - még hatékonyabbá tudja tenni. A munka célja olyan mikrofluidikai rendszerbe integrált (elektrokémiai) érzékelő mátrix tervezése, megvalósítása és vizsgálata, amely célzott méretű hidrodinamikai struktúrákban csapdázott sejtek lokalizált impedancia spektroszkópiai vizsgálatára alkalmas. A feladat magában foglalja a kialakított Lab-on-a-chip eszköz egyszerű sejtes modellrendszerrel történő validálását. Olyan jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek a MEMS / BIOMEMS rendszerek tervezése, megvalósítási technológiája és karakterizációja iránt, ami mind az elméleti (főleg szimulációs), és mind a kísérleti (mikrofluidikai és elektromos méréstechnikai) módszerek ötvözését jelenti.
Elektrokémiai migrációs jelenségek matematikai modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során feszültség alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon, nedvesség jelenléte mellett a fémek ionizációja indul meg, és ez vezető fémszálak (dendritek) növekedéséhez vezet. A hallgató feladatai: a téma irodalomkutatása, és egy 2D-s anyagtranszport modell megalkotása.
Elektronikai gyártási folyamatok numerikus modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai korszerű áramkörök egyre csökkenő alkatrészméretei az elektronikai gyártási eljárások folyamatos optimalizálását igénylik. Az optimalizálások egyik lehetséges eszköze numerikus modell létrehozása és a folyamat vizsgálata annak segítségével. A hallgató feladata az általa választott gyártási eljáráshoz tartozó fizikai-, fizikai-kémiai folyamatok feltárása irodalomkutatás alapján. További feladat a feltárt fizikai-, fizikai-kémiai folyamathoz legjobban illeszkedő módszerű (végeselem, véges térfogatok, véges differencia) numerikus modell létrehozása és annak empirikus validálása, érvényességének ellenőrzése.
Elektronikai gyártóeszközök bővítése smart alkalmazott szenzorikai eszközökkel az Ipar4.0 szemléletében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai gyártósorokon található eszközök és berendezések rohamos fejlesztések kíséretében követik az Ipar 4.0 trendeket. Az alkalmazott "smart" szenzorikai eszközök fejlődésének és a vonatkozó költségek csökkenésének következtében laboratóriumi és előfejlesztői körülmények között is van lehetőség új ötletek kivitelezésére. A tanszék korábbi eredményeire alapozva, és eddig nem alkalmazott szenzorikai eszközök bevonásával a hallgatónak újszerű ötletet kell kiviteleznie a rendszertervtől a validált megvalósításig. A téma tetszőleges képzési szinten választható.
Elektronikai kártyák és gyártóeszközök mosásából származó veszélyes folyadék költségcsökkentési lehetőségeinek és tisztítási lehetőségei vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Ismerje meg az elektronikai iparban használatos tisztítóberendezések felépítését, mőködését. Viszgálja meg a tisztítási eljrások szükségességét, hatékonyságát, beruházási és fentartási költségeket. Tegyen javaslatot a költség és keletkezett hulladék csökkentésére folyamatparaméterek, vagy berendezések, esetleges beruházások használatával.
Elektronikai termékek strukturális vizsgálata automatikus képfeldolgozási módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A téma irodalmazása magába foglalja a szerkezet-vizsgálati módszerek rövid összefoglalását, továbbá a szükséges képfeldolgozási algoritmusok bemutatását. Az önálló munka része algoritmus tervezése és implementálása elektronikai termékek, illetve elektronikai kötésstruktúrák vizsgálatához, valamint kísérletek és mérések tervezése, elvégzése a megvalósított algoritmus ellenőrzéséhez. Fogadott létszám 1 fő.
Ellátási lánc menedzsment
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Ellátási lánc menedzsment megoldások használata igen elterjedt a mai vállalatirányításban. A jó megoldás mögött komoly algoritmusok és módszerek vannak. A különböző megközelítések megértése és bevezetése már önmagában is komoly feladat. Ugyanakkor lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatóknak új módszerek tervezésére, megvalósítására és egy erre a célra létesített speciális környezetben történő tesztelésére, optimalizálására is.
Élő sejtek áramlási térben: jelölésmentes vizsgálatok optikai bioszenzorokkal
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Horváth Róbert (MTA MFA)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Napjainkban az élő sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek. A projekt célja optikai elven működő jelölésmentes technikák kifejlesztése és használata, amelyek képesek a sejtekben lezajló folyamatok monitorozására a nanométeres méretskálán, kiváló kontraszt és időbeli felbontással. A hallgató feladata lenne a bioszenzoron kitapadt sejtek feletti közegben áramlások generálása és a kiváltott sejtes válaszok monitorozása. További feladat a vonatkozó eszközök tesztelése és fejlesztése, az észlelt jelenségek értelmezése. Munkavégzés helye: MTA EK MFA (KFKI, Csillebérc) és BME. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Ersa szelektív hullámforrasztó berendezés forrasztási hibáinak elemzése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Ersa szelektív hullámforrasztó berendezés forrasztási hibáinak elemzése, gép ismétehetőségének vizsgálata, javaslat tétel a paraméterek változtatására. Mutassa be a furatszerelési technológiákat, a szelektív hullámforrasztást, és a technológiára jellemző forrasztási hibákat. Ismertesse a furatszerelt alkatrészek forrasztására vonatkozó elfogadási kritériumait. Vizsgálja meg a szelektív forrasztási hibák keletkezésének lehetséges okait, ill. tegyen javaslatot ezen hibák megszüntetésére vagy minimalizálására.
Értékáram térkép készítése és veszteségek kiszűrése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Értékáram térkép készítése egy adott termékre amely során felmerülő veszteségek felülvizsgálatra kerülnek és megoldási javaslatok születnek.
Felhő alapú vállalatirányítási megoldások vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A felhő alapú informatika térhódítása szembetűni a vállalatirányítás területén. Több szállító kínál már jó megoldásokat klasszikus ERP, CRM, vagy SCM területeken illetve üzleti intelligencia megoldások formájában is. A hallgatók által válaszható feladatok ilyen rendszerek bevezetése, testreszabása, fejlesztése továbbá ezen rendszerek együttműködésének vizsgálata és integráció megvalósítása a különböző rendszerek között, pl. felhő alapú és nem felhő alapú rendszerek közötti migráció.
Felületerősített Raman-spektroszkópiában használható fém nanoszerkezetek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Veres Miklós (MTA Wigner FK)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Raman-spektroszkópia egy a rugalmatlan fényszóráson alapuló optikai mérési eljárás, melynek során lézeres gerjesztést alkalmazva detektálhatók a mérendő mintát alkotó kristályok, molekulák, funkciós csoportok karakterisztikus rezgései. Ennek egyik változata a felületerősített Raman-spektroszkópia (SERS), amely nagy érzékenységének köszönhetően nagyon kis anyagmennyiségek kimutatására is alkalmas. A módszer alapja a gerjesztő vagy a szórt fény és a fém (jellemzően arany vagy ezüst) nanorészecskék vagy felületek közvetlen környezetében fellépő lokális plazmonrezonanciák kölcsönhatása. A feladat adott gerjesztő lézerhullámhosszakra hangolt SERS felületek optikai és szerkezeti jellemzése, erősítési tényezőjének modellanyagokkal történő meghatározása, valamint alkalmazása különböző biológiai anyagok vizsgálatára. Munkavégzés helye: MTA Wigner FK (KFKI, Csillebérc) és BME.
Felületi mikrostruktúrával rendelkező szerkezetek fröccsöntés-technológiájának fejlesztése mikrofluidikai alkalmazásokhoz
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jelölt feladata, hogy tekintse át a termoplasztikus polimerek megmunkálási technológiáinak alkalmazhatóságát mikrométeres felbontású mikrofluidikai szerkezetek kialakításához. Vizsgálja meg, hogy a már meglévő technológiákban hogyan alkalmazhatók a MEMS rendszerek mikrométeres felbontású eljárásaival előállítható szerszámok. Vizsgálja meg a kialakított szerkezetek laterális és vertikális felbontását, alakhűségét, jellemezze a szerszámok tartósságát. A lehetséges szóba jövő, optikailag is elfogadható tulajdonságokkal rendelkező anyagok: PC, COC, COP, PMMA... A szerszámok előállításához ismerje meg a mikromechanikai technológiák lehetőségeit, különös tekintettel a litográfiai technikákra. A vizsgálati módszerek közül biztonsággal és önállóan alkalmazza a SEM, illetve a felületi profilométeres technikákat. A jelölt legyen képes az angol nyelvű irodalom feldolgozására, illetve precíz és koncentrált laboratóriumi munkára félvezető tisztaságú térben.
Felületszerelt forraszbetétes csatlakozók folyamat paramétereinek (pasztanyomtatás és reflow forrasztás) meghatározása nitrogénes környezetben
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Ismerje meg a felületszerelési technológia főbb lépéseit. Ismerje meg a felületszerelt technológiával szemben fordított elfogadási kritérium rendszert. Vizsgálja meg a pasztanyomtatás során alkalmazott folyamat paramétereket és tegyen javaslatot stencil apertúra kialakításra. Végezzen méréseket az alkalmazott hőprofilokkal és értékelje ki a kapott eredményeket. Tegyen javaslatot a nitrogénes atmoszféra alkalmazása során használt beállításokra.
Fémek felületi rétegszerkezetének nanométeres pontosságú mérése
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A polarizációs optikai módszerek nanométeres rétegvastagság- és 10-4-es törésmutatópontossággal képesek felületi vékonyrétegek tulajdonságainak meghatározására. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy a környezeti cellák és a spektroszkópiai képességek fejlődése egyre inkább alkalmazhatóvá teszi ezeket a módszereket fémfelületek vizsgálatára. Roncsolásmentes módszer révén a korrózió, illetve a felület oxidálódása akár másodperces időfelbontással követhető. A külső témavezető: Dr. Petrik Péter, MFA, Fotonika Osztály.
Flexibilis áramköri hordozó felhasználása 3D áramkör tervezéséhez
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A standard CAD tervezési szemlélet továbbgondolása 2,5 – 3 D áramkörök tervzéséhez flexibilis hordozó hajlításával. A rendelkezésre álló poliimid hordozó lézeres mikro-megmunkálásával képesek vagyunk a hordozó kis sugarú hajlítására, mely segítségével kiléphetünk a 2D határok közül. További feladat a hátoldalas flexibilis hordozó felületének szelektív megmunkálása, mellyel 1 réz réteggel rendelkező hordozó 2 oldalról forraszthatóvá válik. Hallgató feladata egy olyan 2D áramkör tervezése mely 3D-sé alakítható. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Termelési, logisztikai és üzleti folyamatok elemzése és optimalizációja hatékonyan támogatható mesterséges intelligencia módszerekkel. A hallgató feladata az adott szkenáriónak megfelelő optimális módszer és eszköz kiválasztása. Ezek lehetnek neurális hálózatok, döntési fák, neuro-fuzzy rendszerek, KNN, stb. Az elemzést és optimalizációt a predikciók alapján kell végrehajtani és becsülni annak hatékonyságát. Fejlesztési környezetként többféle platform is választható, pl. Matlab, Phyton, R-nyelv, stb.
Forraszgolyók kialakulásának vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
[National Instruments] Forraszgolyók kialakulásának vizsgálata 3528 méretkódú felületszerelt tantál kondenzátorok esetén, tegyen javaslatot folyamatparaméterek megváltoztatására
Forrasztott és hegesztett kötések metallográfiai technikáinak optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai technológiában is alkalmazott kötések minősítésére rutin jelleggel alkalmazunk metallográfiai módszereket. Ezek célja részben az, hogy a kötésben kialakult/átalakult szemcseszerkezetet észlelhetővé tegye. A hallgató feladata, hogy kiválasztott ötvözetek esetén – szakirodalmi alapokon és kísérletek elvégzésével – olyan eljárást dolgozzon ki, amely reprodukálható mintaelőkészítést tesz lehetővé.
Gázáramlási viszonyok modellezése konvekciós újraömlesztő kemencében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Konvekciós fűtéssel működő újraömlesztő kemencékben lévő gázáramlási viszonyok alapvetően befolyásolják a forrasztás minőségét. A gázáramlási viszonyok vizsgálatának egyik lehetséges eszköze annak modellezése ún. CFD (Computional Fluid Dynamics) módszer segítségével.A hallgató feladatai: a témairodalom kutatása, CFD modellezési rendszer megismerése, leegyszerűsített 2D-s modellek megalkotása.
Hibrid vezérlőegységek hűtőköri tömítésénél környezeti tesztek után kialakuló korróziós jelenségek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az autóelektronikai vezérlőegységek meghibásodását számtalan körülmény előidézheti, ezek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a jelentős károkat okozó korróziós folyamatokra visszavezethető események. A szakdolgozat témája egy Bosch által gyártott hibrid hajtásláncú autókba épített vezérlőelektronika alumínium burkolatának korróziós jelenségeinek feltárása. A hallgató feladata lesz a keletkező korróziós termékek tanulmányozása optikai mikroszkópia, elektronmikroszkópia és infravörös spektroszkópia alkalmazásával, egy eljárás kidolgozása a korrodált területek elkülönítésére a környező hasonló színezetű és rajzolatú szennyeződésektől felületi érdességmérés segítségével, illetve egy egyszerűsített mintaelőkészítési módozat előkészítése, ami lehetővé teszi a korrózióval érintett alkatrészek nemdestruktív vizsgálatát. Munkavégzés helye: Budapesti Bosch
Kártyaszámítógépek a szereléstechnológia szolgálatában
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az olcsó és nagy teljesítményű kártyaszámítógépek (RPi3) és az egyszerűbb, mikrovezérlők effektív alkalmazására használt fejlesztőeszközök (Arduino) lehetőségeinek újszerű kiaknázása alkotja a téma törzsét.A következő lehetőségek adódnak ezek tekintetében:Raspberry Pi használata IoT adatgyűjtő és diagnosztikai szerverként, szereléstechnológiai berendezés (pl. forrasztókemence) adatainak gyűjtésére és monitorozására.Szereléstechnológiában alkalmazott szenzorok adatainak gyűjtése Arduino kártya segítségével.Szereléstechnológiában alkalmazott szenzorok alkalmazási lehetőségeinek kibővítése.
Kondenzációs filmréteg kialakulásának vizsgálata gőzfázisú forrasztás esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás (VPS) egyik leglényegesebb mozzanata a forrasztott hordozók felszínén kialakuló kondenzációs filmréteg, amelynek nagy szerepe van a kemencében lezajló hőtranszport folyamatokban. A feladat a horizontális elhelyezkedésű felületeken kialakuló filmrétegek fizikájának megismerése és egy egyszerű 2D-s szimulációs modell elkészítése. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Korróziós vizsgálatok különböző mikroelektronikai anyagrendszereken
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A korróziós meghibásodások gyakran jelentkeznek a legkülönbözőbb ipari alkalmazásokban, megbízhatósági problémát okozva. A különböző fémes anyagrendszerek más és más korróziós tulajdonságot mutatnak, aminek jobb megértése hatékonyabb korróziós védelmet tesz lehetővé az ipar és végül a felhasználó számára is. Feladat, irodalomkutatás után, laborkörülmények között elektroanalitikai vizsgálatok kivitelezése különböző forrasz ötvözeteken, majd azok értékelése, javaslattétel megbízhatóbb megoldásokra
Korszerű furatfémezési technológiák vizsgálata többrétegű nyomtatott áramköri struktúráknál történő felhasználásra
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Gál László (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A többrétegű nyomtatott huzalozású lemezek fúrása után a furatfal felületén furatfal kezelést kell végezni, ezt a folyamatot gyakran a furatfémezési technológiába illesztik. Ezzel az eljárással a belső rézréteg szabadon lévő felületét alkalmassá teszik arra, hogy a réz furatfémezéshez megbízhatóan tudjon csatlakozni. Vizsgálja meg, hogy a gyakrabban alkalmazott hordozókhoz milyen technológiákat alkalmaznak. Mérje fel a különböző technológiák berendezés, valamint egyéb infrastruktúra igényét, és tanulmányozza az elkészített furatfémezés minősítésének módszereit. Tekintse át a vezető polimer technológiákat, és azok alkalmazási gyakorlatát többrétegű nyomtatott áramköri lapok furatfémezésére.
Környezetbarát (biológiailag lebontható) áramköri hordozók fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Hajdu István (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A használatból kikerülő nyomtatott huzalozású lemezek környezetbarát ártalmatlanítása költséges folyamat. Megkerülésére a világ néhány régiójában jelentős ártalmakat okozó, szakszerűtlen feldolgozás folyik. A munka során megújuló alapanyag forrásokból létrehozott, ártalmatlan anyagokra lebontható kísérleti hordozókat fejlesztünk, elsősorban az additív technológiákat állítva középpontba. Kutatjuk a gyártás legkedvezőbb technológiai megoldásait, vizsgáljuk a hordozók mechanikai, és villamos tulajdonságait valamint forrasztásuk optimális lehetőségeit.
Lokalizált plazmon rezonancián (LSPR) alapuló érzékelők technológiája
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A lokalizált plazmon rezonancia (LSPR) egy optikai elvű érzékelési elv, amely nanorészecskék segítségével teszi lehetővé az érzékelt közeg törésmutatójának változását. A feladat arany ill. arany/ezüst nanorészecskék előállítását, karakterizálását (optikai és atomerő mikroszkópos módszerekkel) valamint polimer alapú mikrofluidikai elemekre történő átültetését (transzferálását) foglalja magában. Cél továbbá az előállított érzékelő elemek bioérzékelőként történő alkalmazhatóságának vizsgálata is. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Metallográfiai és ipari beágyazóanyagok összehasonlítása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai termékek struktúráinak vizsgálatára rutin jelleggel alkalmazzuk a minták befoglalását beágyazóanyagokba. A professzionális metallográfiai beágyazóanyagok literje akár ötvenezer forint is lehet, míg az „egyszerű” ipari változatok literjéért pár ezer forintot kell csak fizetni. A hallgató feladata, hogy kiválasztott szempontok szerint, kísérleti munkával összehasonlítson metallográfiai és ipari beágyazóanyagokat és meghatározza azokat az alkalmazásokat, amelyekre az olcsóbb anyagok is megfelelőek lehetnek.
Mikrofluidikai gradiens generátor működésének elemzése és alkalmazása sejtek kemotaxisának vizsgálatára – ECIS vizsgálatok
Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Számos orvosbiológiai kutatás célja sejtpopulációk mesterséges kémiai környezetben tapasztalható viselkedésének vizsgálata. A mikrofluidikai rendszerek kifejezetten alkalmasak lehetnek a celluláris mikrokörnyezet valósághű reprodukálására, valamint a korlátozott, de reprezentatív méretű sejtpopulációk manipulálására, vizsgálatára. A kutatás célja egy olyan in-vitro sejtvizsgáló mikrofluidikai cella fejlesztése, mely képes kémiai koncentráció gradiens (CGG) létrehozására, valamint sejtpopulációk kémiai attraktorokra adott alapvető viselkedési válaszainak vizsgálatára. A mikrofluidika cella optimális esetben integrálható a sejtpopuláció viselkedésének in-situ követésére alkalmas detektálási megoldással, amelynek egyik lehetséges módszere az ECIS (Electric Cell-substrate Impedance Sensing). A hallgató feladata, hogy CGG cella működését és alkalmazhatóságát részletes kísérletekkel vizsgálja és igazolja, amely magában foglalja a kialakuló kémiai koncentráció-gradiens meghatározását, sejtes minta bejuttatási módszerének kidolgozását, illetve viselkedésük megfigyelését és azonosítását optikai módszerekkel. A cella továbbfejlesztéseként vizsgálja meg a megfelelő elektródahálózat és a mikrofluidikai rendszer integrálásának lehetőségeit, ECIS vizsgálatok kivitelezhetőségét szem előtt tartva. Tervezzen és valósítson meg egy működőképes rendszert mikromechanikai technológiák alkalmazásával. A rendszer gyakorlati alkalmazásához sejtek viselkedésének in-situ vizsgálata szükséges a mesterségesen kialakított, szabályozott kémiai környezetben. Ennek megfelelően a diplomamunka keretein belül a hallgatónak meg kell ismerkednie a sejtek optikai és elektrokémiai vizsgálatának módszereivel, majd a szakirodalom és a kísérleti eredmények alapján javaslatot kell tennie a sejtválasz (pl. pusztulás, motilitás) detektálásának alkalmazható technikájára.
Mikrofluidikai rendszerbe integrálható) SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy chip fejlesztése sejtanalitikai célokra
Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Egyedi sejtek, vagy biológiai mintákban található biomarker molekulák nagyérzékenységű vizsgálata, illetve kimutatása az orvosi diagnosztika alapvető eszköze betegségek felderítése során. A felületerősített Raman-spektroszkópia alkalmazása ezeken a területeken is reményteljes. Célunk, hogy megfelelő felületi szerkezettel rendelkező szubsztrátok alkalmazásával egyedi sejtek csapdázására, vizsgálatára alkalmas módszert fejlesszünk, amely mikrofluidikai rendszerrel integrálva nagy áteresztőképességű sejtanalitikai megoldást adhat az orvosi diagnosztika eszköztárához.A diplomamunka célja, olyan Si alapú, jellemző felületi szerkezettel rendelkező mikroarray tervezése és létrehozása, amely lehetővé teszi a felületen lokalizált egyedi sejtek egyidejű Raman-spektroszkópiás és optikai (fluoreszcens) vizsgálatát. A specifikus alkalmazás miatt kiemelt fontossággal bír a szerkezetnek mikrofluidikai rendszerbe történő integrálása. Ennek keretében a hallgató ismerkedjen meg az Raman spektroszkópia alapjaival, kiemelve a felületerősített Raman-spektroszkópia (SERS) sejtanalitikai alkalmazásait. Tekintse át a mikroarray, illetve a befoglaló mikrofluidikai rendszer előállításához kapcsolódó mikrotechnológiai lehetőségeket, és adjon javaslatot az eszköz előállítására alkalmas technológiára. Az eszköz megvalósítását követően dolgozza ki annak funkcionális validációjához szükséges kísérleti protokolt, és végezzen demonstrációs méréseket modell sejtek alkalmazásával.
Mikrokontroller alapú offline BITCOIN wallet készítése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tárca (Wallet) lényegében nem más, mint a Privát Kulcsaink gyűjteménye. Korlátlan számú tárcát, és a tárcákon belül korlátlan mennyiségű Privát kulcsot hozhatunk létre. Az offline tárolás lényege a hálózaton keringő hackerek, vírusok kizárása. Mikrokontroller vezérli a QR kód kamerás olvasását, tárolását, AES-256 kódolását, lehetőség szerint rövid idejű Wifi kapcsolat létesítését. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
mySAP ERP rendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A világ egyik legelterjedtebb integrált vállalatirányítási szoftvere a mySAP ERP. A hallgatók feladata a bevezetés kori egyedi igények alapján történő testreszabás. Ennek részeként kell megtervezni és megvalósítani az új fejlesztéseket melyeket a rendszer saját nyelvében, az ABAP-ban kell végrehajtani.
Nagy áramsűrűség hatása a forrasztott kötések megbízhatóságára (elektromigráció jelenségének vizsgálata)
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Straubinger Dániel (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Napjaink folyamatos elektronikai trendje az integráció. Az egyre csökkenő alkatrészméretek, valamint az azonos méreten megvalósított jóval több funkció velejárója a nagy áramsűrűség értékek kialakulása az áramkörökben. Ennek következtében folyamatosan nő a rizikó az elektromigráció jelenségének kialakulására. A hallgató feladata a tématerület megismerése, valamint a jelenség vizsgálata kisméretű alkatrészek forrasztott kötéseiben, kísérleti úton, hibaanalítikai módszerekkel.
NFC olvasó modul integráció
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
10 portos áruvédelmi központi vezérlő külső nyugtázó egységéhez UART/RS232 interfészen keresztül egyedi tervezésű NFC olvasó illesztése. Téma irodalmi áttekintése, megvalósíthatóság megvizsgálása, költségkalkuláció. Áramkör tervezése, megvalósítása.
Nyelvtechnológia alkalmazása a vállalatirányításban és az ellátási láncban
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vállalatirányítás és az ellátási láncok menedzselése során napi szinten is rengeteg elektronikus és papír alapú bizonylat, dokumentum keletkezik, melyek feldolgozása jelentős humán és gépi erőforrás igénybevétele mellett zajlik. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk a feldolgozási folyamatok hatékonyabbá tételének lehetőségeit nyelvtechnológiai eszközök alkalmazásával.
Ólommentes forraszanyagok mikroszerkezetének vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata a szelektív elektrokémiai maratással feltárt forraszanyag intermetallikus vegyületeinek számszerű jellemzése, elektrokémiai módszerekkel. Olyan szisztematikus kísérletsorozat megtervezése és kivitelezése, melynek alapján kapcsolat teremthető különböző összetételű forraszanyagok elektrokémiai tulajdonságai, valamint technológiai paraméterei között. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Ón whisker jelenségek vizsgálata vákuumpárologtatott ón réteg esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat kísérlet tervezése ón whisker jelenségek vizsgálatára vákuumpárologtatott ón rétegek esetén. Tesztlemezek tervezése, legyártása majd gyorsított élettartam vizsgálatok elvégzése. Az eredmények statisztikai és metallurgiai kiértékelése. A hallgató irodalomkutatás során megismerkedik az ón whisker növekedés fizikai és metallurgiai hátterével. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
PDU helyettesítés Controller UTS-ekben
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Az NI által fejlesztett és épített univerzális tesztállomásaiba (UTS) beépített Power Distribution Unit (PDU) segítségével megfelelő időben, megfelelő helyre tápfeszültséget tudunk ki-be kapcsolni, így biztosítjuk az állomásba épített instrumentek tápellátását, illetve a tesztelendő termékek áramellátását. A PDU-k labview programban megírt parancsokkal vannak vezérelve, RS-232 kommunikáción keresztül. Működésük számunkra megfelel, azonban a termékek elavultak, ezért a gyártó már nem forgalmazza ezeket. A gyártó által ajánlott helyettesítő PDU működése eltérő az elődjéhez képest, RS-232 helyett Ethernet vagy USB porton keresztül vezérelhető. Ennek működtetéséhez egy új labview program kód szükséges. Célunk, hogy a gyártó által ajánlott helyettesítő és a jelenleg beépített PDU-kal is probléma mentesen használhatóak legyenek a tesztállomások, operátori beavatkozás nélkül. A szakdolgozó feladata az új labview programkód fejlesztése, validálása és a helyettesítő PDU UTS-be való beépítése.
Peltier elemes hőmérsékletmérő rendszer tervezése gőzfázisú forrasztó állomáshoz
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás során az egyik leglényegesebb paraméter a gőztér telítettsége, mivel ez határozza meg a forrasztás során a hőátadási tényezőt. A feladat Peltier elvű hőmérsékletmérés alkalmazhatóságának vizsgálata gőzfázisú forrasztó berendezés gőztér telítettségének meghatározása céljából. A témához meg kell ismerkedni a Peltier elemekkel, a DAQ digitális adatgyűjtők használatával, a kísérleti gőzfázisú forrasztóállomás működésével, és a feszültségleolvasás és tápszabályzás műszaki alapjaival.
Prediktív karbantartás lehetőségeinek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Front End és Middle End területen lévő berendezések esetében megvizsgálni, milyen lehetőségek vannak gép állapot monitorozás bevezetésére. Feladat egy ilyen rendszer bevezetése a termelés területén.
Problémás teszteszközök kiváltása, ismételhetőség növelése (pl krimpelt szalagkábel kiváltása)
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] A meglévő teszt eszközök felülvizsgálata. Olyan alkatrészek keresése, amelyek a teszt eszközök hosszútávú, hibamentes működését biztosítja. A szükséges SW-es és HW módosítások folyamat szerinti bevezetése.
QFN tokozású alsó hőelvonó felülettel rendelkező alkatrészek forrasztása során kialakuló zárványok keletkezésének vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Ismerje meg a felületszerelési technológia főbb lépéseit. Ismerje meg a felületszerelt technológiával szemben fordított elfogadási kritérium rendszert. Vizsgálja meg a zárványképződés kialkulásának lehetséges okait. Tegyen javaslatot a folyamatparaméterek megváltoztatására. PCB design(PAD és bevonat, VIA-k) Stencil apertúra kialakítás. Válasszon ki forraszpasztát. Optimalizálja a hőprofilt és az atmoszférát.
Raktári rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja egy web és mobil alapú raktári rendszer továbbfejlesztése új funkciókkal (pl. RFID író és olvasók integrálása) korszerű szoftverkörnyezetben.
Rendszertérkép-szkennelés
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Valós üzleti szcenáriókban gyakran előfordul, hogy a vállalatok rendszertérképe szignifikánsan heterogén elemekből tevődik össze. Kapcsolódó probléma, hogy az alkalmazásrendszer fokozatos kiépülésével egy idő után senki számára nem lesz ismeretes a valós rendszertérkép. Ezért aztán nem (hatékonyan) használt elemek úgy fordulhatnak elő egy adott vállalat rendszertérképben, hogy az senki számára nem lesz ismeretes, ti. fedve maradnak. A hallgató feladat, hogy a rendszertérkép elemeinek aktivitás- és kommunikációmonitorozásával felderítse a rendszertérkép nem (hatékonyan) használt elemeit.
Retro játékkonzolok továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató ismerkedjen meg a 16 bites játékkonzolok rendszerszintű hardveres felépítésével. A konzolok és a gépekhez használt cartridge kártyák, perifériák felépítésének, valamint működési elveiknek általános irodalmazása után a hallgató válasszon egy termékcsaládot (pl. Sega MD, SNES) és a korábbi pontokat figyelembe véve mélyüljön el a területen. A konzulenssel egyeztetve jelöljenek ki irányt újszerű "homebrew" perifériafejlesztésére. A feladathoz programozási ismeretek elvártak! BSc és MSc szinten is aktuális a téma, ami szakdolgozat- vagy diplomaterv fázisig vihető.
Rézbeoldódást befolyásoló folyamatparaméterek vizsgálata szelektív hullámforasztás esetén.
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Gyártástechnológia ismertetése (THT). Szelektív forrasztás ismertetése. Rézbeoldódás és a negatív hatásainak tanulmányozása (elméletben). Tesztterv készítés. Teszt elvégzés. Folyamatablak definiálása (idő, áramlás, hőmérséklet)
Rézbeoldódást befolyásoló folyamatparaméterek vizsgálata szelektív hullámforasztás esetén.
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Gyártástechnológia ismertetése (THT). Szelektív forrasztás ismertetése. Rézbeoldódás és a negatív hatásainak tanulmányozása (elméletben). Tesztterv készítés. Teszt elvégzés. Folyamatablak definiálása (idő, áramlás, hőmérséklet)
RFID EAS rendszer
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
UHF sávban működő RFID rendszer fejlesztése áruvédelmi rendszerekhez. Impinj R2000-as cél IC megismerése, kész modul teljesítményének vizsgálata, optimalizálása.
SAP fejlesztések mobil platformra
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalatirányítási rendszerek kiterjesztése hordozható eszközökre ma már vitathatatlan trend. Az SAP rendszerek komplexitása és sajátságos környezete azonban komoly kihívásokat tartogat a mobil platformra történő fejlesztésben. A feladat keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik az SAP rendszerhez kapcsolódó mobil megoldások – felületek fejlesztésére és tesztelésére.
Sejtek in-vitro vizsgálatára alkalmazható mikrocsepp mátrix kialakítása kétfázisú mikrofluidikai rendszerben
Egészségügyi mérnöki
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mikrofluidikai rendszerek alkalmazásai között kiemelkedő jelentőségűek a bioanalitikai célú feladatok. Számos olyan problémával szembesülhetünk, ahol sejtek vagy ezekkel összemérhető részecskék tervezett mozgatása, manipulálása, kiválogatása, számlálása, illetve lokalizált vizsgálata a cél. Az egyedi sejtek kémiai és fizikai hatásokra adott válaszai célzottan vizsgálhatók a sejtmérettel összemérhető mikrokörnyezetben. Ilyen mikrokörnyezet kontrolált létrehozására ad lehetőséget a kétfázisú mikrofluidikai rendszerek alkalmazása, amelyek monodiszperz mikroemluziók generálásával képesek célzott méretű sejtcsapdák előállítására. A hallgató feladata, hogy ismerkedjen meg a cseppes mikrofluidikai rendszerek alkalmazási lehetőségeivel, kiemelve azok sejtanalitikai alkalmazásait. Vizsgálja meg a korábban (a csoport által) fejlesztett csepp alapú mikrofluidikai rendszerek működését, és optimalizálja a részecskék és sejtek csapdázási folyamatát, a homogén sejteloszlást szem előtt tartva. Egészítse ki a mikrofluidikai rendszert oly módon, hogy az alkalmas legyen a csepp mikroreaktorokba történő reagensek bejuttatására, valamint a cseppek adott geometria szerinti rendezésére (későbbi automata sejtválogatás biztosítására). Olyan jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek a MEMS / BIOMEMS rendszerek tervezése, megvalósítási technológiája és karakterizációja iránt, ami mind az elméleti (főleg szimulációs), és mind a kísérleti (mikrofluidikai és elektromos méréstechnikai) módszerek ötvözését jelenti.
SMT sor egytengelyűségének biztosítása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Front Enden lévő gyártósorok moduljainak egytengelyűségének a biztosítása valamilyen gépészeti design segítségével. Megszüntetni a gépek elmozdulásának a lehetőségét az ipari padló megfúrása nélkül. Rajzdokumentációk elkészítése AutoCAD/Autodesk Inventor segítségével. Tesztelés és bevezetés. Gépészeti tervezőszoftverek kezelése előnyt jelent.
Strain gauge (nyúlás) mérése FVT állomásokon
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Strain gage (nyúlás) mérések bevezetése FVT területen olyan foglaltok esetében, ahol tűágyas megoldással lehet csatlakozni a termékek tesztpontjaihoz és a termék nagy lábszámú BGA tokozású alkatrészt tartalmaz.
Számítógépes gyártás előkészítő rendszerkörnyezet fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Gál László (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat célja a laboratóriumi nyomtatott huzalozású lemez készítés során alkalmazott szoftver környezet kiegészítése, megújítása. A CNC berendezések és a fotoplotter működéséhez szükséges programok elkészítéséhez a CAM rendszer mellett különböző segédprogramokra van szükség, ezeket célszerűen HTML5 , vagy C valamelyik változatában az aktuális igényeknek szerint kell továbbfejleszteni. Az elkészült programot ellenőrzése és üzembehelyezése a feladat része. Programozásban való jártasság előny.
Szelektív elektrokémiai maratás technológia optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tanszéken kidolgozásra került minta-előkészítési eljárás során egy ólommentes forrasztott kötés keresztmetszeti csiszolatából szelektíven eltávolítható az ón. A hallgató feladata a korábban kidolgozásra került szelektív elektrokémiai anyageltávolítás technológiájával való megismerkedés, valamint olyan kísérletsorozat tervezése, mellyel a folyamat domináns paraméterei és azok hatása meghatározható. A technológia ismeretében egy optimalizált elektrokémia cella terveinek kidolgozása. A tervek alapján új, prototípus cella fejlesztése.A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Szenzorfejlesztés nehézfém szennyezők kimutatására ivóvízben
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A víz szennyezettségének laboratóriumi ellenőrzése általában időigényes és költséges eljárás. Ezért nagy jelentősége van olcsó, terepen is használható eszközök kifejlesztésének. Az elektrokémiai szenzorok megoldást kínálnak erre a problémára. Biomérnöki eljárással módosított fehérje nanocsövek fém elektródák felületére való rögzítésével lehetőség van a szennyezés detektálására a voltammetria módszerével az elektródákon mért feszültség-áram karakterisztikából. A külső témavezető: Dr. Petrik Péter, MFA, Fotonika Osztály.
Szuperkondenzátorok technológiája
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Hajdu István (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A szuperkondenzátorok (Electric Double Layer Capacitors - EDLC) működésének, szerkezeti kialakításának tanulmányozása, kísérleti konstrukciók tervezése. A kísérleti darabok előállítására alkalmas környezetbarát laboratóriumi technológiák kidolgozása. Mintadarabok előállítása, paramétereik (teljesítménysűrűség, energiasűrűség, töltési/kisütési ciklus) vizsgálata, értékelése.
Teljesítménymonitorozó alkalmazás fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az ipari és tudományos kutatásfejlesztési projektek során egyre hangsúlyosabb szerep jut a projekt-előrehaladás minél pontosabb mérésének. Ezen feladatok esetében sokszor nehezen számszerűsíthető faktorokat is ki kell értékelnünk, ráadásul az egyes faktorok kumulálási módját úgy kell megválasztanunk, hogy az végül a valóságnak megfelelően tükrözze a tényleges előrehaladást. Ezen felül a projekt életciklusa során generált dokumentumok és más objektumok hatékony kereshetőségét is biztosítanunk kell, akár tartalom szinten is. A hallgató feladata egy valós teljesítményértékelési környezet felmérése és a bevett gyakorlatnak megfelelő teljesítménymonitorozó és dokumentumkezelő portál fejlesztése.
Térbeli helyzet és mozgás alapú vezérlőrendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Karjelzéssel, testhelyzettel illetve testmozgással irányított folyamatok automatizálásához használható, az irányító személy térbeli helyzetét és mozgását figyelő és értelmező vezérlőrendszer fejlesztése, például ember vezette daruk mozgatásának automatizálásához.
Termelésinformatikai algoritmusok fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai modern vállalatirányítási rendszerek termelési moduljai széles körűen támogatják a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását, legyen szó akár anyagszükséglet tervezésről, részletes gyártás ütemezésről vagy a berendezések tervszerű, megelőző karbantartásainak kezeléséről. Az érdeklődő hallgatók az önálló feladat keretében egyrészt megismerkedhetnek ezen algoritmusok működési elvével, és ERP rendszerekben lévő megvalósításaikkal, másrészt pedig az ismeretek birtokában továbbfejleszthetik azokat, vagy akár ERP rendszertől függetlenül önállóan implementálhatnak termelésinformatikai algoritmusokat.
Termelésoptimalizálás az IIoT, az Ipar 4.0 és Big Data elemzés eszközeivel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jövő termelő vállalatának egyik fontos kihívása az IoT gyártósorok és -eszközök fokozott bevonása a termeléstervezés és -végrehajtásba, ugyanakkor az IoT rendszerek ipari alkalmazása (IIoT - Industrial Internet of Things) közel sem tekinthető lezárt kérdésnek. Ez azonban elengedhetetlen az Ipar 4.0 beköszöntéhez. Az Ipar 4.0 magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, az IoT-t és a felhőalapú számítástechnikát. Kutatásunk célja, hogy az Ipar 4.0 környezetben működő vállalat termelési hatékonyságát javítsuk. A hallgató feladata, hogy az IIoT eszközök által generált adatokat elemezve termelésoptimalizálási lehetőségeket találjon.
Tudáskezelő rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja speciális ipari és kisüzemi műszaki, technológiai és kiszolgáló folyamatokhoz kapcsolódó tudáskezelő rendszer egyes elemeinek (elearning, tudásbázis, videó feldolgozó) továbbfejlesztése, illetve funkcionális bővítése, részben mesterséges intelligencia komponensekkel.
Tudásmenedzsment rendszerek információtechnológiai elemeinek vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Tudásbázisok, tanuló rendszerek, elearning, tapasztalatmenedzsment rendszerek, képzési stratégiatervező és HR rendszerek csak néhány példa a tudásmenedzsment rendszerekre. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk e rendszerek információtechnológiai hátterét tárolási és feldolgozási hatékonyság, használhatóság és kihasználhatóság szempontjából.
Újraömlesztéses forrasztás előtti automata optikai ellenőrzés bevezetése a gyártásba
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
[National Instruments] Egy új képesség bevezetése a gyártásba. Struktúrált problémamegodó módszerek alkalmazása. Technologia megismerése. Ellenőrző algoritmusok fejlesztése és tesztelése. Folyamat bevezetése az NI sztenderdeknek megfelelően
Vállalati folyamatok optimalizálása
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati folyamatok elemzése és modellezése alapvető eszköze a működés javításának. Legyen szó akár folyamatos fejlesztésről vagy üzleti folyamatok újraszervezéséről (BPR) a megfelelő módszertannal és eszközzel végrehajtott modellezés elengedhetetlen a későbbi optimalizáció szempontjából. A hallgató feladata a folyamatok modellezése után az adott informatikai keretrendszer segítségével az optimalizálási javaslatok kidolgozása, a javulás mértéknek becslése szimulációval, majd a javítások végrehajtása és az eredmények validálása.
Vállalati nagysémák illesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A sémaillesztési algoritmusok feladata, hogy heterogén bemeneti sémákban egymásnak szemantikusan megfeleltethető sémaentitásokat találjon. Ahhoz, hogy a sémaillesztők hatékonyságát mérni tudjuk, szükségünk van referenciaillesztés kidolgozására és megadására. Ezen feladat precíz végrehajtása vállalati nagysémák esetében különösen sok kihívásban bővelkedik, ráadásul egyedi kutatói döntések meghozatalát kívánja. A hallgató feladata, hogy nagyméretű vállalati sémákon referenciaillesztést adjon meg, majd ezalapján kiértékeljen sémaillesztési algoritmuspontosságot.
Vállalati rendszerek teljesítményelemzése és méretezése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati rendszerek teljesítményének komoly szerepe van a rendszer használhatóságában: a válaszidők növekedésével, hibaüzenetekkel vagy esetleg kritikus leállás mellett a felhasználók nem tudják időben és megfelelő színvonalon támogatni a vállalati működést. Ezért fontos, hogy a bevezetés során felbecsüljük a szükséges kapacitást és ennek megfelelően méretezzük a bevezetendő rendszer környezetét. A témát választó hallgatók feladata vállalati felhasználás teljesítménymodelljeinek fejlesztése és azok validálása valós rendszerhasználat monitorozásával és elemzésével. A használt rendszerek és környezet: mySAP ERP, QAD enterprise, SAP Business One különféle adatbázis-kezelőkkel illetve Linux/Windows kliens rendszerek és VmWare virtualizált rendszerkörnyezet.
Vállalati workflow fejlesztése banki környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Bankok és pénzügyi vállalkozások sok vállalati rendszert használnak működésük kiszolgálására. Komplex folyamatok illetve termékek így legtöbbször csak összetett munkafolyamatok (workflow) fejlesztésével valósíthatóak meg. A hallgató feladata a workflow megtervezése, modellezése, fejlesztése majd tesztelése a választott környezetben (pl. IBM websphere, Oracle Business Suite, ARIS stb.).
Zárlatot okozó migrációs hibajelenség vizsgálata mikroáramköri alkalmazásokban
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során (villamos terhelés alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon) nedvesség jelenléte mellett vezető fémszálak (dendritek) alakulnak ki, amelyek zárlatot okozhatnak működő áramkörök esetén. Feladat az elektrokémiai migráció hibajelenségének szakirodalmi megismerése, tanulmányozása különböző környezeti feltételek mellett, eltérő anyagrendszerekre. Feladat a jelenségkör mélyebb megismerésén túl, a különböző koncentrációjú szennyeződések migrációs hatásának vizsgálata az egyes védőfémezések, forrasztott kötések körében.
 
 H KSzCs PSzo V
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012